سایت های مفید
بیمارستان ها
بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي فرمانيه در سال 1389 فعاليت خود را آغاز كرد.در طول اين مدت همكاران خوب وپرتلاش بيمارستان پيوسته براي رسيدن به اهداف عالي مجموعه درماني خود ، همت فراواني داشته اند. از آنجايي كه «بهبود كيفيت وتوسعه خدمات مطابق با خواسته ها ،نيازها وانتظارات گروه هدف» جزءمهمترين خط مشي كيفي بيمارستان فرمانيه محسوب مي شود ، توانسته ايم در اين مدت كوتاه ، مورد وثوق بسياري از بيماران وهمشهريان عزيز ،حتي مراجعه كنندگان از ساير شهرها وخارج از كشور باشيم. بي شك جلب رضايت خداوند ، رعايت حقوق بيماران ،احترام به كرامت الهي انسانها ،پايبندي به منشور اخلاقي ورفتاري ودر نهايت رعايت حقوق تامين كنندگان خدمت به جامعه هدف ، مهمترين ارزشهاي سازماني بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي فرمانيه است.
کلینیک ها
هنوز وب سایتی به این گروه افزوده نشده است.
سایت های پزشکی
خلاصه ی فعالیت شرکت پرشیامهر : (۱۳۶۸) شـروع فـعاليت و تاسيس اولين ـشرکـت در زمـينه لـوازم پزشـکی مصرفی عـمومی و تخصصی توسط آقای بابک یوسفیان (۱۳۷۱) واردات، فـروش، آمـوزش لـوازم و تـجهـيزات لاپاراسـکوپی، سينوسکوپی و آرتـروسکوپی کمپانیMAHE آلـمان و هـمچنين برگزاری Work Shop در کنگره ها و شرکت درسمينارهای مرتبط و همکاری با انجمن جراحان درون بين از بـدو تاسيس آن (۱۳۷۲) واردات، فـروش و آمـوزش انـواع اسـتـپـلـر ضـمـن مـعـرفـی و آمـوزش تــکـنـيـکـهـای نـوين در اعـمال جراحی کلرورکتال و سيستم گوارش، با همکاری جراحان مجرب (۱۳۷۹) تاسـيـس و راه انـدازی اولـيـن سـايـت پـزشـکـی ايران بر روی ايـنترانت و سـپس ايـنـترنت، جـهت ايـجاد بـستر هـمـکاری و تـبـادل اطـلاعـات جـراحان ايـرانـی داخـل و مقيـم خارج از کشور و همچنين راه اندازی بخش علمی و مشاوره ای متشکل از جراحان و پزشکان مجرب (۱۳۸۰) تـاسيس شـرکت پرشيـامـهـر و شـروع فـعـالـيـت در زمـيـنـه Morbid Obesity، واردات و فـروش مـيـدبـنـد (MIDBAND) به عنوان نماينده انحصاری کـمپانی MID فرانسه و هـمـچنيـن برگـزاری دوره هـای آموزشـی Gastric Banding در داخـل و خارج از کشور ضمن شرکت در کنگره های مرتبط با برگزاری Work Shop آموزشی با استفاده ازLaparoscopy Simulator (۱۳۸۴) آغاز فـعاليـت در زميـنـه تـوريـسـم درمـانـی و طـراحی اولين دراگ استور و بيمارستان مجازی جهت معرفی و ارائه بخشـی از خدمات مراکز درمانی معتبر در قالب پکيج های چکاپ، تشخيص و جراحی و ارائه به متقاضيان درمان در داخل و خارج از کشور (۱۳۸۴) اخـذ نـمـايـنـدگـی انـحـصـاری شـرکـت Microline آمـريـکا در زمـينه لوازم لاپاروسکوپی (۱۳۸۷) آغـاز فـعـالـيـت در زمـيـنه سـنـجـش فـشار و اسـکن کـف پـا بـه مـنـظـور سـاخـت کـفی طـبـی بـصـورت اخـتـصـاصـی بـرای هـر بـيمار و هـمـچـنـيـن واردات و فـروش و راه انـدازی خـط تـولـيـد کـليه دسـتـگاه هـای مـعـايـنـه و ساخت کفی طبی به عنوان نماينده انحصاری شرکت فرانسوی Guy Capron در ايران (۱۳۸۸) اخـذ نـمـايـندگـی انـحـصـاری شـرکـت TRACOE medical GmbH آلـمان در زمـينه لوله های تراکستومی وPDT (۱۳۸۸) اخـذ نـمـايـنـدگي Starion Instruments آمـريـکا، ابـزاري بـراي بـرش و انـعـقاد خون در هنگام عمل جراحي باز و لاپاراسکوپي